โครงการ”ยกย่องเชิดชูเกียรติบัณฑิตและศิษย์เก่าคณะครุศาสตร์”

วันที่ 20 กันยายน 2565 เวลา 16.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนา จินดาศรี คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ”ยกย่องเชิดชูเกียรติบัณฑิตและศิษย์เก่าคณะครุศาสตร์” จัดขึ้น ณ ห้องประชุมช้างเผือก ชั้น 3 อาคาร 41
โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการ ดังนี้
1.เพื่อยกย่องเชิกชูเกียรติให้แก่บัณฑิตและศิษย์เก่า คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
2.เพื่อมอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นให้แก่บัณฑิตและศิษย์เก่า คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

32,684 total views, 4 views today