งานประชุมปฏิบัติการทางวิชาการ ถอดบทเรียนของผู้เกษียณอายุราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประจำปี พ.ศ.2565

งานประชุมปฏิบัติการทางวิชาการ “ถอดบทเรียนของผู้เกษียณอายุราชการ” มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประจำปี พ.ศ.2565
โดยคณะครุศาสตร์ มีผู้เกษียณอายุราชการ 1 ท่าน คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณา รัตนธรรมเมธี อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ โดยจัดงาน ณ ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพล้านช้าง

1,659 total views, 1 views today