งานทอดกฐินสามัคคีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประจำปี 2565

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.59 น. คณะครุศาสตร์ เข้าร่วมงานทอดกฐินสามัคคีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประจำปี 2565 นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนา จินดาศรี คณบดีคณะครุศาสตร์ ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมงาน ณ วัดบ้านมะเมียง ต.โชคนาสาม อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
สำหรับยอดกฐินสามัคคีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประจำปี 2565 ที่มอบให้แก่วัดบ้านมะเมียง ได้จำนวนทั้งสิ้น 754,603 บาท (เจ็ดแสนห้าหมื่นสี่พันหกร้อยสามบาทถ้วน)

5,682 total views, 1 views today