การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 9/2565

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น. ดร.นุชจรี บุญเกต รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะครุศาสตร์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 9/2565 ณ ห้องประชุมช้างแดง ชั้น 3 อาคาร 41 และระบบออนไลน์ ZOOM
โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
1.การอนุมัติผลการเรียน ระดับปริญญาตรี ประจำภาคเรียนที่ 1/2565 (ครั้งที่1)
2.การอนุมัติการเทียบโอนผลการเรียน ของนักศึกษา จำนวน 3 ราย
3.การขอแก้ไขผลการเรียน รายวิชาการฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2

2,646 total views, 1 views today