โครงการค้นหานักศึกษาครูดีมีซอฟต์สกิล (Soft Skills)

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนา จินดาศรี คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดและมอบเกียรติบัตรในโครงการค้นหานักศึกษาครูดีมีซอฟต์สกิล (Soft Skills) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและค้นหาต้นแบบนักศึกษาครูดีมีซอฟต์สกิล และพัฒนาแนวทางการพัฒนาซอฟต์สกิลสำหรับนักศึกษาครู 8 ด้าน กลุ่มเป้าหมายได้แก่ นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 3จำนวน 19 หลักสูตร ณ ห้องประชุมช้างเผือก ชั้น 3 อาคาร 41

20,002 total views, 81 views today