การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ (วาระพิเศษ)

วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมช้างแดง ชั้น 3 อาคาร 41 และระบบออนไลน์ อาจารย์ ดร.นุชจรี บุญเกต รองคณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ (วาระพิเศษ) โดยมีระเบียบวาระการประชุม คือ การจัดทำข้อมูลเพื่อเสนอขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

 

8,110 total views, 678 views today