การประชุมพูดคุย และกำกับติดตามการดำเนินงาน สาขาวิชาการประถมศึกษาและกลุ่มวิชาหลักสูตรและการสอน

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 15.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนา
จินดาศรี คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในการประชุมพูดคุย และกำกับติดตามการดำเนินงาน สาขาวิชาการประถมศึกษาและกลุ่มวิชาหลักสูตรและการสอน โดยมีหัวข้อที่สำคัญ เรื่องการบริหารจัดการหลักสูตร/การจัดการเรียนการสอนของสาขาวิชาและกลุ่มวิชา/กลุ่มวิชา/การพัฒนาตนเอง ฯ
โดยคณบดีมีกำหนดประชุมพูดคุยกับสาขาวิชาและกลุ่มวิชาอื่นๆในครั้งต่อไป
จัดขึ้น ณ ห้องประชุมช้างแดง ชั้น 3 อาคาร 41

5,756 total views, 1 views today