การประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา คณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 8/2565

วันที่ 15 ธันวาคม 2565 เวลา 13.30 น. ดร.นุชจรี บุญเกต รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะครุศาสตร์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา คณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 8/2565 ณ ห้องประชุมช้างแดง ชั้น 3 อาคาร 41 และระบบออนไลน์ zoom
โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
1.พิจารณาอนุมัติผลการเรียนภาคเรียนที่ 2/2564,1/2565
2.พิจารณาเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาชีพครู

6,439 total views, 1 views today