การประชุมคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 3/2565

วันที่ 16 ธันวาคม 2565 เวลา 13.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนา จินดาศรี คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 3/2565 ณ ห้องประชุมช้างแดง ชั้น 3 อาคาร 41 /ระบบออนไลน์ zoom
โดยมีระเบียบวาระประชุม ดังนี้
1.การหมดวาระการดำรงตำแหน่งคณะกรรมการประจำคณะ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
2.การจัดสรรงบประมาณโครงการยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
3.การปรับปรุงหลักสูตรที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ (OBE)
4.ปฏิทินการดำเนินงานโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
5.กำหนดการจัดงานปีใหม่ 2565 คณะครุศาสตร์
6.เรื่องเสนอให้ที่ประชุมทราบ จากรองคณบดี/ผู้แทนคณาจารย์/ผู้ทรงคุณวุฒิ
7.การจัดสรรงบประมาณและการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
8.รายงานผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ คณะครุศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564
9.แผนพัฒนาคุณภาพ (Improement Plan) ประจำปีการศึกษา 2565
10.การขอเปลี่ยนแปลง อาจารย์ประจำหลักสูตร ป.บัณฑิตวิชาชีพครู
11.การขอปิดหลักสูตรแบบสมบูรณ์ หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษา

 

6,756 total views, 2 views today