โครงการส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ สานสัมพันธ์คณะครุศาสตร์ 2565 (กิจกรรมที่ 1 ครุศาสตร์ร่วมใจ ทำบุญขึ้นปีใหม่ ใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้ง)

วันที่ 21 ธันวาคม 2565 เวลา 09.09 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนา จินดาศรี คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในโครงการส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ สานสัมพันธ์คณะครุศาสตร์ 2565 (กิจกรรมที่ 1 ครุศาสตร์ร่วมใจ ทำบุญขึ้นปีใหม่ ใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้ง) โดยมีผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดกิจกรรมให้คณาจารย์ เจ้าที่ และนักศึกษา ได้ร่วมระดมและเสนอความคิดเห็นในการพัฒนาคณะครุศาสตร์ในปี 2566 ส่งเสริม สนับสนุน ปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรม ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และสร้างขวัญกำลังใจในการดำเนินชีวิต และพลังเสริมแรงจูงใจในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ณ วัดป่าโยธาประสิทธิ์

28,190 total views, 3 views today