โครงการส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ สานสัมพันธ์ คณะครุศาสตร์ 2566 (กิจกรรมส่งมอบของขวัญและความสุขให้กับนักศึกษา)

วันที่ 21 ธันวาคม 2565 เวลา 10.09 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนา จินดาศรี คณบดีคณะครุศสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ สานสัมพันธ์ คณะครุศาสตร์ 2566 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดกิจกรรมให้คณาจารย์ เจ้าที่ และนักศึกษา ได้ร่วมระดมและเสนอความคิดเห็นในการพัฒนาคณะครุศาสตร์ในปี 2566 ส่งเสริม สนับสนุน ปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรม ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และสร้างขวัญกำลังใจในการดำเนินชีวิต และพลังเสริมแรงจูงใจในการปฏิบัติงานในหน้าที่ อีกทั้งยังได้สานสัมพันธ์กันผ่านทางกิจกรรมส่งมอบของขวัญและความสุขให้กับนักศึกษา ณ ลานกิจกรรมชั้น 1 อาคาร 41

35,094 total views, 3 views today