โครงการ User Visit ใกล้ชิดผู้ใช้

วันที่ 11 มกราคม 2566 เวลา 13.30 น. ดร.นุชจรี บุญเกต รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะครุศาสตร์ ให้การต้อนรับผู้บริหารและบุคลากรจากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการจัดโครงการ User Visit ใกล้ชิดผู้ใช้ ณ ห้อง Micro Teching ชั้น 2 อาคาร 41
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพบผู้ใช้บริการ สำรวจความต้องการของผู้ใช้บริการ และสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างผู้ใช้บริการ ตลอดจนประชาสัมพันธ์ทรัพยากรสารสนเทศ การให้บริการต่างๆ รับฟังข้อเสนอแนะจากผู้บริหารคณะ โดยมีกิจกรรมการแนะนำทรัพยากรสารสนเทศ บริการใหม่จากงานวิทยบริการ โดยมีการมอบของที่ระลึกให้กับรองคณบดี อาจารย์คณะครุศาสตร์ และนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ซึ่งเป็นผู้มาใช้บริการห้องสมุดที่มีสถิติการยืมทรัพยากรสารสนเทศมากที่สุดในรอบปี 2565

23,673 total views, 5 views today