ประชุมสภาคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย (ส.ค.ศ.ท.) ครั้งที่ 1/2566

วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนา  จินดาศรี  คณบดีคณะครุศาสตร์ เข้าร่วมประชุมสภาคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย (ส.ค.ศ.ท) ครั้งที่ 1/2566 ในรูปแบบออนไลน์โปรแกรม zoom meeting

 

12,315 total views, 3 views today