พิธีรับโล่รางวัลเพชรราชภัฏ (ครุศาสตร์) ประเภทศิษย์เก่าดีเด่น และรางวัลเพชรราชภัฏ (ครุศาสตร์) ประเภท นักศึกษาครุศาสตร์ดีเด่น

🏆วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ชัย กากแก้ว รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนา จินดาศรี คณบดีคณะครุศาสตร์ นายบุญเกิด เหลามี ศิษย์เก่าหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต และนายคามชิต สว่างจันทร์ นักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา ชั้นปีที่ 5 เข้าร่วมกิจกรรมเสวนา “ครูต้นแบบของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 6 ภูมิภาคและชมนิทรรศการผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ พร้อมรับฟังการบรรยายพิเศษโดย ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และเยี่ยมชมนิทรรศการ
🏆วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 ร่วมกิจกรรมการแถลงข่าวรูปแบบร่วมในการผลิตบัณฑิตและพัฒนาครูฐานสมรรถนะ เพื่อพัฒนากำลังคนสำหรับศตวรรษที่ 21 และเพื่อพัฒนากำลังคนสำหรับศตวรรษที่ 21 พร้อมเข้ารับโล่รางวัลเพชรราชภัฏ (ครุศาสตร์) ประเภทศิษย์เก่าดีเด่น และรางวัลเพชรราชภัฏ (ครุศาสตร์) ประเภท นักศึกษาครุศาสตร์ดีเด่น

10,570 total views, 3 views today