โครงการสร้างและพัฒนานวัตกรรมสู่การปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) สำหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต กิจกรรมที่ 1 ชี้แจงและสร้างความรู้ความเข้าใจในการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาและงานวิจัย นำไปสู่ Best Practice

โครงการสร้างและพัฒนานวัตกรรมสู่การปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) สำหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
กิจกรรมที่ 1 ชี้แจงและสร้างความรู้ความเข้าใจในการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาและงานวิจัย นำไปสู่ Best Practice
.
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566
ณ ห้องประชุมช้างเผือก ชั้น 3 คณะครุศาสตร์

23,658 total views, 79 views today