โครงการพัฒนาคณาจารย์ ครูและบุคลากรทางการศึกษาตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ซึ่งเป็นโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.00- 16.30 น. ณ ห้องประชุมช้างเผือก อาคาร 41 ชั้น 3
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ดำเนินโครงการพัฒนาคณาจารย์ ครูและบุคลากรทางการศึกษาตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ซึ่งเป็นโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจการประเมินวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ใหม่ การจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement: PA) ให้กับคณาจารย์ ครูและบุคลากรทางการศึกษา
โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ คือ ดร.กวินทร์เกียรติ นนธ์พละ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และ นายพรรษา ฉายกล้า คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.)
ซึ่งกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาและตัวแทนครู จังหวัดสุรินทร์, ตัวแทนอาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 19 สาขาวิชา และคณาจารย์คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ รวมทั้งสิ้น 200 คน

2,655 total views, 1 views today