โครงการศึกษาดูงานแนวนวัตกรรม การจัดประสบการณ์ตามแบบเตสซอรี Montessori และไฮสโคป (High Scope)ระดับปฐมวัย

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ นำโดย ท่านอาจารยผ่องนภา พรหมเกษ ท่านอาจารย์ปิยนันท์ พูลโสภา จัดโครงการศึกษาดูงานแนวนวัตกรรม การจัดประสบการณ์ตามแบบเตสซอรี Montessori และไฮสโคป (High Scope)ระดับปฐมวัย นำนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปีที่ 2 และชั้นปีที่ 3 จำนวน 120 คน เข้าศึกษาดูงานที่ 1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 2. โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหญ้าม้า สั่งกับเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

12,162 total views, 1 views today