การประชุมคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ครั้งที่ 1/2566

🔵วันที่ 3 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 น. นายวัชรินทร์ สอนพูด นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมช้างแดง ชั้น 3 อาคาร 41 และระบบออนไลน์ zoom
👉โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
1.ใบแสดงสำคัญการจดทะเบียนสมาคม
2.ประกาศนายทะเบียนสมาคมจังหวัดสุรินทร์ เรื่องจดทะเบียนจัดตั้งสมาคมศิษย์เก่าคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
3.ข้อบังคับสมาคมศิษย์เก่าคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
4.บัญชีรายชื่อคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
5.บัญชีรายชื่อสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
6.การดำเนินงาน/กิจกรรมของสมาคมศิษย์เก่าคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
7.แนวทางการสมัครสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
8.แนวทางการจัดตั้งกองทุนสมาคมศิษย์เก่าคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
9.การประสานเชิญประชุมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์

18,653 total views, 1 views today