โครงการสมรรถนะครูกับทักษะชีวิตเพื่อการเอาตัวรอดของเด็กปฐมวัยในยุค VUCA

วันที่ 13 มีนาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉลอง สุขทอง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสมรรถนะครูกับทักษะชีวิตเพื่อการเอาตัวรอดของเด็กปฐมวัยในยุค VUCA
โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการ ดังนี้
1.เพื่อพัฒนาสมรรถนะครูกับทักษะชีวิตเพื่อการเอาตัวรอดของเด็กปฐมวัยในยุค VUCA และสามารถจัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีวิตการเอาตัวรอดของเด็กปฐมวัยได้
2.เพื่อให้ครู พี่เลี้ยงเด็กปฐมวัยตะหนักถึงความสำคัญของสมรรถนะครูกับทักษะชีวิตเพื่อการเอาตัวรอดของเด็กปฐมวัยในยุค VUCA และการทำงานเป็นทีม
3.เพื่อให้ครู พี่เลี้ยงเด็กปฐมวัย นำความรู้ที่ได้จากากรฝึกอบรมปฏิบัติการไปขยายผลแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนครูในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต่อไป
ระยะเวลาในการจัดโครงการ ระหว่างวันที่ 13-17 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมช้างเผือก และห้องประชุมไอยเรศ ชั้น 3 อาคาร 41

5,338 total views, 4 views today