โครงการสัมมนานำเสนองานวิจัยด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา

วันที่ 15 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 น. อาจารย์ปิยพร สีสันต์ รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและบริการวิชาการ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนานำเสนองานวิจัยด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
1.เพื่อให้นักศึกษานำเสนอเค้าโครงงานวิจัย เกี่ยวข้องกับสาขาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
2.เพื่อให้นักศึกษาได้มาแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น และประสบการณ์ในการศึกษาหัวข้อที่ตนเองสนใจ
3.เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้จากรายวิชาการสัมมนาทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
โดยจัดขึ้น ณ ห้องประชุมไอยเรศ ชั้น 3 อาคาร 41

12,513 total views, 3 views today