การประชุมเพื่อหารือการดำเนินงานจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูคืนถิ่นให้มีสมรรถนะการจัดการเรียนรู้สู่การพัฒนาท้องถิ่น

วันที่ 16 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภธนกฤษ ยอดสละ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในการประชุมเพื่อหารือการดำเนินงานจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูคืนถิ่นให้มีสมรรถนะการจัดการเรียนรู้สู่การพัฒนาท้องถิ่น ณ ห้องประชุมช้างแดง ชั้น 3 อาคาร 41 และในรูปแบบออนไลน์ ZOOM

13,993 total views, 3 views today