โครงการนำเสนอผลงานวิจัยและสัมมนา เรื่องความรู้เบื่องต้นเกี่ยวกับงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริหารทั่วไป เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สาขาวิชาพลศึกษา

วันที่ 23 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. อาจารย์ปิยพร สีสันต์ รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและบริการวิชาการ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการนำเสนอผลงานวิจัยและสัมมนา เรื่องความรู้เบื่องต้นเกี่ยวกับงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริหารทั่วไป เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สาขาวิชาพลศึกษา ระหว่างวันที่ 23-24 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมช้างเผือก ชั้น 3 อาคาร 41
โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1.เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้รูปแบบการจัดงานสัมมนา
2.เพื่อให้นักศึกษามีโอกาสได้แลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับการนำเสนอผลงานวิจัยและสัมมนา
3.เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริหารทั่วไป เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพจากบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ

7,237 total views, 1 views today