พิธีมอบเกียรติบัตรแก่คณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2565

พิธีมอบเกียรติบัตรแก่คณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2565
ในวันอังคารที่ 28 มีนาคม พ.ศ.2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมช้างแดง ชั้น 3 อาคาร 41 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
โดยคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2565 ได้มีการปฏิบัติหน้าที่และดำเนินงานครบวาระเป็นที่เรียบร้อย เพื่อเป็นเกียรติประวัติและเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้แก่คณะกรรมการสโมสรนักศึกษาฯ ที่ได้เสียสละเวลาและถือเป็นผู้มีจิตอาสาปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้นำนักศึกษาในการพัฒนากิจกรรมและองค์กรทั้งในระดับคณะและมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

8,838 total views, 1 views today