โครงการค้นหานักศึกษาครูดีมีซอร์ฟสกิล (soft skills) รุ่นที่ 2

วันที่ 1 เมษายน 2566 เวลา 10.00. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ชัย กากแก้ว รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการค้นหานักศึกษาครูดีมีซอร์ฟสกิล (soft skills) รุ่นที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและค้นหาต้นแบบนักศึกษาครูดีมีซอร์ฟสกิล และพัฒนาแนวทางการพัฒนาซอฟต์สกิลสำหรับนักศึกษาครู 8 ด้าน กลุ่มเป้าหมายได้แก่ นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิตชั้นปีที่ 4 และชั้นปีที่ 5 จำนวน 19 หลักสูตร โดยจัดขึ้น ณ ห้องประชุมไอยเรศ ชั้น 3 อาคาร 41

 

22,437 total views, 52 views today