การประชุมคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ครั้งที่ 3 / 2566

วันที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ดร.วัชรินทร์ สอนพูด นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์เป็นประธานในการประชุม คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ครั้งที่ 3 / 2566 ณ ห้องประชุมช้างแดง ชั้น 3อาคาร 41 และในรูปแบบออนไลน์ zoom
โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้
1.ติดตามการดำเนินงานครุศาสตร์คืนถิ่น ราชภัฎสุรินทร์ร่วมใจ 2566
-กำหนดจัดงานคุรุศาสตร์คืนถิ่นราชภัฏสุรินทร์ร่วมใจ 2566
-ติดตามการเตรียมงานฝ่ายทะเบียน
-ติดตามการเตรียมงานฝ่ายปฏิคม
-ติดตามการเตรียมงานฝ่ายเลขานุการ
-ติดตามการเตรียมงานฝ่ายประชาสัมพันธ์
-ติดตามการเตรียมงานฝ่ายเหรัญญิก
-พิจารณาอนุมัติบัญชีรายได้-ประมาณการค่าใช้จ่ายการจัดงาน ครุศาสตร์คืนถิ่นราชภัฏสุรินทร์ร่วมใจ 2566

8,126 total views, 1 views today