โครงการฝึกอบรมพัฒนาสมรรถนะและทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน

“โครงการฝึกอบรมพัฒนาสมรรถนะและทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน ระยะที่ 2 “วันที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 08.30 น.
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคาร 41 ว่าที่ร้อยตรีพิศุทธิ์ นิภารักษ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมพัฒนาสมรรถนะและทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน ระยะที่ โดยมี ดร.นุชจรี บุญเกต รองคณบดีฝ่ายบริหารคณะครุศาสตร์ให้การต้อนรับ ซึ่งโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนาสมรรถนะบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจ และเกิดทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน บริหารจัดการ และพัฒนางานตามภารกิจหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อตอบสนองต่อภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และความต้องการของประชาชนต่อไปโดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ ระยะเวลาในการจัดโครงการ ระหว่างวันที่ 26-28 เมษายน พ.ศ.2566

20,091 total views, 1 views today