ประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 4/2566

วันพุธที่ 10 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.30 น. อาจารย์ ดร.นุชจรี บุญเกต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 4/2566 ณ ห้องประชุมช้างแดง ชั้น 3 และในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom  โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

  1. รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2566
  2. การพัฒนาหลักสูตร ค.ม.สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
  3. การประกันคุณภาพหลักสูตร ปีการศึกษา 2565
  4. พิจารณาอนุมัติผลการเรียน
  5. พิจารณาผู้สำเร็จการศึกษา
  6. เรื่องอื่นๆ

26,200 total views, 1 views today