โครงการพัฒนาครูคืนถิ่นให้มีสมรรถนะการจัดการเรียนรู้สู่การยกระดับคุณภาพการศึกษาสำหรับครูในปีบรรจุ พ.ศ. 2564 รอบปีที่ 1 ณ ห้องช้างเผือก ชั้น 3 อาคาร 41 คณะครุศาสตร์ โดยมีนิสิต/นักศึกษาที่บรรจุครูผู้ช่วยตามโครงการฯ ในเขตพื้นที่ของจังหวัดสุรินทร์ ในปีบรรจุ 2564

วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภธนกฤษ ยอดสละ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาครูคืนถิ่นให้มีสมรรถนะการจัดการเรียนรู้สู่การยกระดับคุณภาพการศึกษาสำหรับครูในปีบรรจุ พ.ศ. 2564 รอบปีที่ 1 ณ ห้องช้างเผือก ชั้น 3 อาคาร 41 คณะครุศาสตร์ โดยมีนิสิต/นักศึกษาที่บรรจุครูผู้ช่วยตามโครงการฯ ในเขตพื้นที่ของจังหวัดสุรินทร์ ในปีบรรจุ 2564 / วิทยากรและเจ้าหน้าที่ดำเนินงาน รวมทั้งหมด 150 คน โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1
. เพื่อพัฒนาครูผู้ช่วยในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนว TPACK, CLIL, CBL, PBL เพื่อเป็นห้องเรียนที่มีคุณภาพให้แก่ผู้เรียน
2. เพื่อพัฒนาครูผู้ช่วยในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในการเป็นโค้ชและผู้อำนวยความสะดวกการจัดการเรียนรู้ในด้านที่มีความเชี่ยวชาญ
3. เพื่อพัฒนาครูผู้ช่วยในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและบุคลากรทางการศึกษาในการทำงานร่วมกับเครือข่ายในมิติการเรียนรู้และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสม

15,091 total views, 78 views today