ข่าวจากฝ่ายวิชาการ

ยินดีต้อนรับผู้บริหารและคณะ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ยินดีต้อนรับผู้บริหารและคณะ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ที่มาศึกษาดูงานคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ในวันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมช้างแดง อาคาร 41 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 8,816 total views, 6 views today

8,816 total views, 6 views today

ประกาศ
ข่าวทั่วไป

โครงการเสริมศักยภาพนักเรียน อ่านออกเขียนได้ ลายมือสวยด้านภาษาไทย ภายไต้โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง

วันที่ 28 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเสริมศักยภาพนักเรียน อ่านออกเขียนได้ ลายมือสวยด้านภาษาไทย ภายไต้โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง โดยมีวัตถุประสงค์ 1.เพื่อให้ผู้บริหารมีความตระหนักและรับผิดชอบในการเร่งรัดให้นักเรียนอ่านออก เขียนได้ อ่านคล่อง [อ่านต่อ..]

3,131 total views, 1 views today

ข่าวจากหน่วยงานภายใน

โครงการจัดการความรู้ เรื่อง การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manuel)

วันที่ 25 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิชากร ดวงแขเพ็ญศิริกุล รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองค์กร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจัดการความรู้ เรื่อง การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manuel) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการมีความรู้ความเข้าใจและเห็นความสำคัญของการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานในการพัฒนากระบวนการและความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากร เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสามารถจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาประสิทธิภาพของกระบวนการปฏิบัติงานและความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากร โดยมีวิทยากรมากความสามารถ รองศาสตราจารย์ [อ่านต่อ..]

1,734 total views, no views today

ข่าวทั่วไป

การผลิตสื่อเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน” ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ประจำปี2561

วันที่ 18 สิงหาคม เวลา 09.00 น. อ.ณีน์นรา ดีสม รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะครุศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิด”การผลิตสื่อเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน” ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ประจำปี2561 ณ ห้องประชุมช้างแดง ชั้น 3 อาคาร 41 โดยมีวัตถุประสงค์ [อ่านต่อ..]

3,643 total views, no views today