งานวิจัย

ประกาศการให้ทุนอุดหนุนการวิจัย ประปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ด้วยสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) มีแนวคิดที่จะขับเคลื่อนในการส่งเสริมพัฒนาการและผลิตผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพภายนอก ดังนั้นจึงจัดทำโครงการส่งเสริมการวิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขึ้นเพื่อส่งเสริมการวิจัยสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมทางด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเสนอโครงการ               404 total views, no views [อ่านต่อ..]

404 total views, no views today

ประกาศ

เรียกผู้ผ่านการคัดเลือกลำดับสำรองเข้ามารายงานตัวเพื่อเข้าศึกษาหลักสูตร ป.บัณฑิต (วิชาชีพครู) ปีการศึกษา 2563

ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ได้ดำเนินการรายงานตัวบุคคลที่ผ่านการคำเลือกและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครู) ปีการศึกษา 2563 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา ซึ่งมีผู้มารายงานตัวทั้งสิ้น 178 คน สละสิทธิ์ไม่มารายงานตัว 2 คน เพื่อให้เป็นไปตามแผนการรับนักศึกษาที่คุรุสภาอนุมัติ จำนวน 180 คน [อ่านต่อ..]

380 total views, no views today

ข่าวจากหน่วยงานภายใน

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดปรากฏการณ์เป็นฐานสำหรับอาจารย์ระดับอุดมศึกษาในสถาบันผลิตครู

วันที่ 30-31 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดปรากฏการณ์เป็นฐานสำหรับอาจารย์ระดับอุดมศึกษาในสถาบันผลิตครู โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจรย์หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ได้ศึกษาแนวทางการจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดปรากฏการณ์เป็นฐานสำหรับอาจารย์ในสถาบันผลิตครู และได้ร่วมสังเคราะห์องค์ประกอบของสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดปรากฏการณ์เป็นฐานฯ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ 40 คน จัดขึน [อ่านต่อ..]

1,686 total views, no views today

ข่าวจากหน่วยงานภายใน

แจ้งปฏิทินการดำเนินกิจกรรมที่ส่งผลกระทบต่อการใช้งานอินเทอร์เน็ต (ฉบับแก้ไข)

แจ้งปฏิทินการดำเนินกิจกรรมที่ส่งผลกระทบต่อการใช้งานอินเทอร์เน็ต (ฉบับแก้ไข) เพื่อมิให้ส่งผลกระทบต่อการใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในเวลาจัดการเรียนการสอนและปฏิบัติงานราชการ ในการนี้ จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์ปฏิทินการดำเนินกิจกรรม การปรับปรุงห้องปฏิบัติการระบบเครือข่าย Data Center ชั้น 3 อาคาร 31 ที่ส่งผลกระทบต่อการใช้งานเครื่อข่ายอินเทอร์เน็ต ตามมติที่ประชุม (ฉบับแก้ไข) ระยะที่ 1 ระหว่างวันที่    20-24 [อ่านต่อ..]

1,072 total views, 2 views today

ข่าวจากงานบุคคล

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ฉบับที่ 254/2563 เรื่อง มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ฉบับที่ 254/2563 เรื่อง มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย ดาวน์โหลดเอกสาร คลิ๊ก             372 total views, 2 views today

372 total views, 2 views today

ข่าวจากงานบุคคล

ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ฉบับที่ 1/2563 เรื่อง วิธีการลาออก การอนุญาตให้ลาออกและการยับยั้งการลาออกของพนักงานมหาลัย

ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ฉบับที่ 1/2563 เรื่อง วิธีการลาออก การอนุญาตให้ลาออกและการยับยั้งการลาออกของพนักงานมหาลัย   ดาวน์โหลดเอกสาร คลิ๊ก               500 total views, 2 views today

500 total views, 2 views today

ข่าวจากหน่วยงานภายใน

แจ้งการดำเนินการปรับปรุงระบบไฟฟ้าที่ส่งผลกระทบต่อการใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตชั่วคราว

ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ อยู่ระหว่างดำเนินโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า อาคาร 31  โดยปรับปรุงห้องปฏิบัติการระบบ Data Center ชั้น 3 อาคาร 31 เพื่อเตรียมรับการติดตั้ง พร้อมทั้งเชื่อมต่อครุภัณฑ์ระบบไฟฟ้าและระบบเครือข่ายตามโครงการดังกล่าวเข้ากับระบบเดิมของมหาวิทยาลัย  ซึ่งแบ่งการดำเนินการเป็น 3 ระยะ ส่งผลกระทบต่อการใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตชั่วคราว และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ [อ่านต่อ..]

392 total views, no views today