แบบฟอร์มแผนกงานธุรการ

 

      ลำดับที่                                                                                แบบฟอร์ม         Download

บัณฑิตศึกษา

           1  ขั้นตอนการทำวิทยานิพนธ์  Download
           2  คำร้องขอสอบประมวล-วัดคุณสมบัติ  Download
           3  คู่มือ-สำหรับประชาชน-การสอบวิทยานิพนธ์  Download
           4  บศ.01-คำร้องขออนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์  Download
           5  บศ.02-คำร้องขอสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์-3-บท  Download
           6  บศ.04-ขอออกหนังสือราชการ  Download
           7  บศ.05-คำร้องขอสอบวิทยานิพนธ์-5-บท  Download
           8  บศ.06-คำร้องตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ์  Download
           9  บศ.07-แบบฟอร์มส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์  Download

 

 

 

506 total views, 1 views today