หน้าแรก การเลือกตั้งผู้แทนคณาจารย์ประจำคณะ คณะครุศาสตร์

การเลือกตั้งผู้แทนคณาจารย์ประจำคณะ คณะครุศาสตร์

ผู้เขียน คณะครุศาสตร์

             ด้วยกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ ในส่วนของผู้แทนคณาจารย์ประจำคณะ ได้พ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ จำนวน ๑ ท่าน และยังมีวาระการดำรงตำแหน่งที่เหลืออยู่เกิน ๙๐ วัน จึงจะต้องมีการดำเนินการให้ได้มาซึ่งผู้แทนคณาจารย์ประจำคณะ นั้น เพื่อให้การสรรหากรรมการประจำคณะครุศาสตร์  ในส่วนของผู้แทนคณาจารย์ประจำคณะ เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ว่าด้วยคณะกรรมการประจำคณะ พ.ศ. ๒๕๖๓ และ เป็นไปตาม มติที่ประชุม คณาจารย์คณะครุศาสตร์ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๖

              อาศัยอำนาจ ตามคำสั่งคณะครุศาสตร์ที่ 227/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเลือกตั้งผู้แทนคณาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2566 จึงออกประกาศที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

ผู้เข้ารับการเลือกตั้งผู้แทนคณาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์

นายธัญเทพ สิทธิเสือ

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?
-
00:00
00:00
Update Required Flash plugin
-
00:00
00:00