หน้าแรก คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

ผู้เขียน คณะครุศาสตร์
ผศ.ดร. พนา จินดาศรี

คณบดีคณะครุศาสตร์

รองคณบดี

ดร.นุชจรี บุญเกต

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ผศ.ดร.ศุภธนกฤษ ยอดสละ

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

ผศ.ดร.กิตติศักดิ์ มีเจริญ

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

อาจารย์ปิยพร สีสันต์

รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและบริการวิชาการ

ผู้ช่วยคณบดี

ดร.สมเกียรติ เพ็ชรมาก

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารองค์กร

ดร.ณีน์นรา ดีสม

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาวิชาชีพครู

อาจารย์ปิยณัฐ ศรีชะตา

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ

ประธานสาขาวิชา

อาจารย์ปิยนันท์ พูลโสภา

ประธานสาชาวิชาการศึกษาปฐมวัย

อาจารย์ประดับเกียรติ จันทร์ไทย

ประธานสาขาวิชาการประถมศึกษา

ผศ.ดร.วารีรัตน์ แย้มประดิษฐ์

ประธานสาขาวิชาพลศึกษา

ดร. จักรพงษ์ วารี

ประธานสาขาวิชาเทคดิจิทัลเพื่อการศึกษา

ดร.จาตุรณต์ บุรวัฒน์

ประธานสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา

ประธานกลุ่มวิชา

ผศ.ดร. ขจรศักดิ์ สงวนสัตย์

ประธานกลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมการศึกษา

อาจารย์สุภนิช เครือแก้ว

ประธานกลุ่มวิชาหลักสูตรและการสอน

อาจารย์สิริลักษณ์ วนพร

ประธานกลุ่มวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว

ผศ.ดร. ตรีคม พรมมาบุญ

ประธานกลุ่มวิชาทดสอบและการวิจัยการศึกษา

ดร.ภัทริยากุล แก่นแก้ว

ประธานกลุ่มวิชาพื้นฐานและบริหารการศึกษา

หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์​

นายคมสัน สุพรรณภพ

รักษาการแทนหัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?
-
00:00
00:00
Update Required Flash plugin
-
00:00
00:00