Home ข่าวสารและความเคลื่อนไหวข่าวทั่วไป การประชุมคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 3/2565

การประชุมคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 3/2565

by education
วันที่ 16 ธันวาคม 2565 เวลา 13.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนา จินดาศรี คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 3/2565 ณ ห้องประชุมช้างแดง ชั้น 3 อาคาร 41 /ระบบออนไลน์ zoom
โดยมีระเบียบวาระประชุม ดังนี้
1.การหมดวาระการดำรงตำแหน่งคณะกรรมการประจำคณะ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
2.การจัดสรรงบประมาณโครงการยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
3.การปรับปรุงหลักสูตรที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ (OBE)
4.ปฏิทินการดำเนินงานโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
5.กำหนดการจัดงานปีใหม่ 2565 คณะครุศาสตร์
6.เรื่องเสนอให้ที่ประชุมทราบ จากรองคณบดี/ผู้แทนคณาจารย์/ผู้ทรงคุณวุฒิ
7.การจัดสรรงบประมาณและการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
8.รายงานผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ คณะครุศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564
9.แผนพัฒนาคุณภาพ (Improement Plan) ประจำปีการศึกษา 2565
10.การขอเปลี่ยนแปลง อาจารย์ประจำหลักสูตร ป.บัณฑิตวิชาชีพครู
11.การขอปิดหลักสูตรแบบสมบูรณ์ หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษา

 

Loading

You may also like

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?
-
00:00
00:00
Update Required Flash plugin
-
00:00
00:00