Home ข่าวสารและความเคลื่อนไหวข่าวการอบรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนานิสิตนักศึกษาครูตามโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ. 2565 ชั้นปีที่ 5 (รหัส 61) เพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นครูมืออาชีพ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนานิสิตนักศึกษาครูตามโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ. 2565 ชั้นปีที่ 5 (รหัส 61) เพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นครูมืออาชีพ

by chousakun kassada

วันที่ 25-26 มีนาคม 2566 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เป็นเจ้าภาพ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนานิสิตนักศึกษาครูตามโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ. 2565 ชั้นปีที่ 5 (รหัส 61) เพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นครูมืออาชีพ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉลอง สุขทอง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ กลุ่มเป้าหมายผู้เข้ารับการอบรม เป็น นิสิต/นักศึกษาในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 326 คน มาจาก 3 มหาวิทยาลัย ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี และ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการ เพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ความเป็นผู้นำ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ความภาคภูมิใจในวิชาชีพครู และดูแล ติดตาม สร้างแรงบันดาลใจให้แก่นิสิตนักศึกษาครู พร้อมสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนานักศึกษาครูคืนถิ่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน

Loading

You may also like

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?
-
00:00
00:00
Update Required Flash plugin
-
00:00
00:00