หน้าแรก Active Learning การพัฒนาศักยภาพคณาจารย์ในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning

การพัฒนาศักยภาพคณาจารย์ในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning

ผู้เขียน คณะครุศาสตร์
วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 เวลา 09.00 น. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จัดโครงการการพัฒนาศักยภาพคณาจารย์ในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ภายใต้โครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยรูปแบบ Active Learning สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สร้างต้นแบบในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉลอง สุขทอง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เป็นประธานเปิดโครงการอบรม
สำหรับการจัดกระบวนการเรียนรู้รูปแบบ Active Learning หรือการเรียนรู้เชิงรุกเป็นการจัดการเรียนรู้ที่สามารถตอบสนองต่อการจัดการเรืยนรู้ในศตวรรษที่ 21 ซึ่งจำเป็นที่จะต้องลดบทบาทของผู้สอน แต่เพิ่มบทบาทของผู้เรียนให้มากยิ่งขึ้น เป็นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือทำและได้คิดในสิ่งที่ทำลงไปเพื่อเป็นการสร้างประสบการณ์ตรงให้เกิดแก่ผู้เรียน โดยผู้เรียนจะมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนและอาจารย์ด้วยการลงมือทำกิจกรรมร่วมกันทั้งในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน จากนั้นก็สร้างองค์ความรู้ขึ้นจากสิ่งที่ได้ลงมือทำนั้นผ่านการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน การอภิปราย และการสะท้อนคิดเพื่อสร้างความหมายกับสิ่งที่ได้เรียนรู้
ในการนี้คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการในฐานะบทบาทผู้สอน จึงได้ดำเนินการจัดโครงการการพัฒนาศักยภาพคณาจารย์ในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ขึ้นเพื่อเสริมสร้างทักษะทางการสอนและเพิ่มพูนและปรับปรุงความรู้ให้ก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงในการตอบสนองต่อการผลิตบัณฑิตที่มีสมรรถนะทางวิชาชีพ
ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.ถนอม อินทรกำเนิด ประธานกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่คณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ครูและบุคลากรทางการศึกษา และศึกษานิเทศก์ ระหว่างวันที่ 23 – 24 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุมเธียเตอร์ ชั้น 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (อาคาร 38) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
ภาพกิจกรรมทั้งหมด📸 https://shorturl.asia/aMQ5m

You may also like

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?
-
00:00
00:00
Update Required Flash plugin
-
00:00
00:00