Home ข่าวสารและความเคลื่อนไหวข่าวการอบรม โครงการครุศึกษายุคใหม่ (Thailand Strengthening Teacher Education Programme (T-STEP)

โครงการครุศึกษายุคใหม่ (Thailand Strengthening Teacher Education Programme (T-STEP)

by education

วันที่ 10-11 ธันวาคม พ.ศ.2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมช้างเผือก ชั้น 3 อาคาร 41 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนา จินดาศรี คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการครุศึกษายุคใหม่ (Thailand Strengthening Teacher Education Programme (T-STEP) โดยมีวัตถุประสงค์หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตต้องร่วมมือปรับเปลี่ยนหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ที่เกี่ยวของกับการบูรณาการวิธีการสอนและเนื้อหาเกี่ยวของกับสะเต็มศึกษา (วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและวิศวกรรม) และหลักสูตรการฝึกประสบการณ์วิชาชีพเพื่อพัฒนาวิชาชีพครูโดยใช้องค์ความรู้แนวปฏิบัติการสอน(Core Teaching Practices) กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learniing Community) เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้แก่นิสิตนักศึกษามีสมรรถนะที่พร้อมต่อการเป็นครูมืออาชีพ

You may also like

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?
-
00:00
00:00
Update Required Flash plugin
-
00:00
00:00