ปรัชญา / วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

ปรัชญา

ผลิตบัณฑิต พัฒนาครูดี ครูนวัตกร มีความรู้ คู่คุณธรรม เพื่อท้องถิ่นสู่สากล

วิสัยทัศน์

คณะครุศาสตร์เป็นแหล่งผลิตบัณฑิต พัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา ให้มีคุณภาพ มีจรรณาบรรณทางวิชาชีพด้วยการบูรณาการองค์ความรู้

และนวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิต พัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานวิชาชีพ เป็นครูนวัตกร
2. ส่งเสริมการวิจัย การบูรณาการองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สนับสนุน
การเรียนรู้ในทศวรรษที่ 21 สามารถตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น
3. บริการวิชาการแก่ชุมชนและท้องถิ่น โดยการถ่ายทอดองค์ความรู้
เทคโนโลยี และน้อมน าพระบรมราโชบายและแนวพระราชด าริสู่การปฏิบัติ
4. อนุรักษ์ ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
5. การบริหารจัดการที่มีคุณภาพโดยใช้เทคโนโลยี และหลักธรรมาภิ
บาล
6. สร้างเครือข่ายและความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษาสู่
สัมมาชีพ

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?
-
00:00
00:00
Update Required Flash plugin
-
00:00
00:00