การประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับครูเพื่อพัฒนานวัฒกรรมในการแก้ปัญหาการอ่าน การเขียน และการวิเคราะห์ ภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียน และการวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันที่ 18 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนก โตสุรัตน์ ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับครูเพื่อพัฒนานวัฒกรรมในการแก้ปัญหาการอ่าน การเขียน และการวิเคราะห์ ภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียน และการวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์ ได้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ คือ 1. เพื่อลงนามความร่วมมือ ระหว่างมหาวิทยาลัย และโรงเรียนเครือข่าย จำนวน 21 โรงเรียน
2. เพื่อฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ตัวอย่างชุดประสบการณ์/นวัฒกรรมต้นแบบในการแก้ปัญหาการอ่าน การเขียน และการวิเคราะห์
3. เพื่อหาแนวทางร่วมกันระหว่างครู/คณาจารย์ผู้รับผิดชอบแต่ละโรงเรียน
**กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการ
1.โรงเรียนเครือข่ายบในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 และเขต 3 จำนวน 21 โรงเรียน ประกอบด้วย ผู้อำนวยการโรงเรียน และตัวแทนครูโรงเรียนละ 2 คน ร่วมทั้งสิ้น 63 คน
2. คณาจารย์ ผู้ประสานงานและรับผิดชอบแต่ละโรงเรียน จำนวน 42 คน
ณ ห้องประชุมโรงแรมล้านช้าง ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

309 total views, 1 views today

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*