หน้าแรก ข่าวจากฝ่ายวิชาการ การประชุมคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 2/2566

การประชุมคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 2/2566

ผู้เขียน chousakun kassada
เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.30 น. ดร.นุชจรี บุญเกต รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะครุศาสตร์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 2/2566 ณ ห้องประชุมช้างแดงและในรูปแบบออนไลน์ zoom
โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
1.ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา อาจารย์ ศิษย์เก่า ที่ได้รับรางวัลและสร้างผลงานที่ควรแก่การยกย่องเชิดชูเกียรติ
2.ปฏิทินงานทะเบียนนักศึกษา การจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2566
3.ภาพรวมการจัดงานครุศาสตร์คืนถิ่น ราชภัฏสุรินทร์ร่วมใจ 2566
4.เรื่องจากรองคณบดีฝ่ายวิชาการ
– นำเสนอหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต หมวดวิชาศึกษาทั่วไป และกลุ่มวิชาชีพครู หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2567 ต่อสภาวิชาการ เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2566
5.การขออนุญาตลาศึกษาต่อของบุคลากรสายสนับสนุนคณะครุศาสตร์
6.ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ (exit exam) ของนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2565
7.ผลการสอบวัดระดับสมรรถนะดิจิทัลแบบออนไลน์ ของนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2565
8.รายงานการประเมินผลกระทบผลงานวิจัยคณะครุศาสตร์
9.รายงานผลการดำเนินงานทุนอุดหนุนการวิจัยคณะครุศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2566
10.แผนการดำเนินงานโครงการที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานที่ 4 ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย คณะครุศาสตร์
11.(ร่าง) แผนยุทธศาสตร์คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ พ.ศ.2566-2570
12.แผนพัฒนาบุคลากรคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
13.ผลการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

Loading

You may also like

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?
-
00:00
00:00
Update Required Flash plugin
-
00:00
00:00