ข่าวทั่วไป

โครงการปัจฉิมนิเทศ “เตรียมความพร้อมบัณฑิตสู่โลกอาชีพ” คณะครุศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. ดร.นุชจรี บุญเกต รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะครุศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปัจฉิมนิเทศ “เตรียมความพร้อมบัณฑิตสู่โลกอาชีพ” คณะครุศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายหลัก คือ นักศึกษาในสังกัดคณะครุศาสตร์ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 5 และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 4 ประจำปีการศึกษา 2562 โดยวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา เป็นแนวทางในการเตรียมตัวก่อนสมัครงานและประกอบอาชีพ ทั้งในองค์กรภาครัฐและเอกชน และให้ข้อมูลความรู้การศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ร่วมถึงให้นักศึกษาได้เรียนรู้การสร้างบุคลิกภาพที่ดีในการออกไปสมัครงานต่อไป โดยจัดขึ้น ณ ห้องทัณฑวาล์ธิเธียเตอร์ ชั้น [อ่านต่อ..]

80 total views, 2 views today

ข่าวทั่วไป

การสอบคัดเลือกนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ 2 รอบแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ประจำปีการศึกษา 2563

ภาพบรรยากาศการสอบคัดเลือกนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ 2 รอบแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 18 มกราคม 2563 ณ คณะครุศาสตร์ อาคาร 41 74 total views, no views today

74 total views, no views today

ข่าวทั่วไป

การประชุมคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการศึกษาและสิ่งเรียนรู้ คณะครุศาสตร์ ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1/2563

วันที่ 15 มกราคม 2563 เวลา 15.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการศึกษาและสิ่งเรียนรู้ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมช้างแดง ชั้น 3 อาคาร 41 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 1.คำสั่ง คณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการศึกษาและสิ่งเรียนรู้ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประจำปี 2562 2.การมอบทุนการศึกษาโครงการกองทุนสนับสนุนการศึกษาและสิ่งเรียนรู้ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ [อ่านต่อ..]

190 total views, no views today

ข่าวทั่วไป

การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 13/2562

วันที่ 27 ธันวาคม 2562  เวลา 11.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมมัตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 13/2562 ณ ห้องประชุมช้างแดง ชั้น 3 อาคาร 41 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้ 1.การเตรียมการจัดงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พ.ศ.2563 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 2.การอนุมัติผลการเรียน ระดับปริญญาตรี ประจำภาคเรียนที่ 1/2562 ครั้งที่ 5   279 total views, no [อ่านต่อ..]

279 total views, no views today

ข่าวทั่วไป

การประชุมอาจารย์นิเทศก์ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 4 ปี และ 5 ปี ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 เวลา 15.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์ ได้จัดประชุมอาจารย์นิเทศก์ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 4 ปี และ 5 ปี ประจำปีการศึกษา 2562  ชี้แจงกระบวนการให้คำปรึกษา คำแนะนำ ตลอดจนการนิเทศติดตามให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่คุรุสภากำหนด ซึ่งเป็นบทบาทที่สำคัญยิ่งต่อผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติการสอนของนักศึกษา จัดขึ้น ณ ห้องประชุมช้างเผือก ชั้น 3 อาคาร 41         [อ่านต่อ..]

106 total views, no views today

ข่าวทั่วไป

โครงการถอดบทเรียนและจัดทำสื่อรูปแบบการดำเนินงานสร้างภูมิคุ้มกัน

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 สาขาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จัดโครงการถอดบทเรียนและจัดทำสื่อรูปแบบการดำเนินงานสร้างภูมิคุ้มกัน ณ ห้องประชุมช้างกระ ชั้น 3 อาคาร 41 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะครูผู้สอนครูผู้ดูแลเด็ก ในระดับปฐมวัย ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ทักษะ EF ให้กับครูในพื้นที่ แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการออกแบบกิจกรรมต่างๆ ให้เหมาะสมกับเด็กและสอดคล้องกับสภาพแวดล้อม โดยใช้อุปกรณ์ที่มีอยู่ในพื้นที่ร่วมกันจัดทำแผนการสอนให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็กปฐมวัยในช่วง 2 ถึง 6 ปี เนื่องจากเด็กปฐมวัยเป็นช่วงที่ มีการพัฒนาการทางสมองของมนุษย์ ให้ทำหน้าที่ต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีสมองเป็นส่วนสำคัญในการสั่งการให้ร่างกายตอบสนองต่อการพัฒนาการทุกด้านของเด็ก โดยการสนับสนุนสื่อเพื่อพัฒนาทักษะทางสมองให้กับครูปฐมวัย คือชุดนิทาน “อ่านอุ่นรัก” ชุดการเล่น “เล่นล้อมรัก” [อ่านต่อ..]

125 total views, no views today

ข่าวทั่วไป

โครงการปฐมนิเทศเตรียมการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู รายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2

วันที่ 30 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. ดร.นุชจรี บุญเกต รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะครุศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปฐมนิเทศเตรียมการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู รายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 (ค.บ.5ปี) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 นักศึกษาเข้าร่วมโครงการทั้งหมดจำนวน 940 คน จาก 18 หลักสูตร ณ ห้องประชุมช้างเผือก ชั้น 3 อาคาร 41 โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการ 1.เพื่อสร้างความเข้าใจแนวทางการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูขั้นการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 ให้กับนักศึกษา [อ่านต่อ..]

155 total views, no views today