ข่าวทั่วไป

การประชุมอนุคณะกรรมการคุรุศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ครั้งที่ 1/2563

วันที่ 18 มีนาคม2563 เวลา 14.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในการประชุมอนุคณะกรรมการคุรุศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมช้างแดง ชั้น 3 อาคาร 41 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 1.กิจกรรมเสริมความเป็นครู 2.แต่งตั้งคำสั่งคณะกรรมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 3.แนวทางการจัดทำใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู KSP 4.แนวทางการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 5.แนวทางการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน SIL 2 157 total views, no views [อ่านต่อ..]

157 total views, no views today

ข่าวทั่วไป

โครงการการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณและโค้ดดิ้งของครูในแนวชายแดนไทย-กัมพูชาจังหวัดสุรินทร์

วันที่ 5 มีนาคม 2563 วลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนก โตสุรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณและโค้ดดิ้งของครูในแนวชายแดนไทย-กัมพูชาจังหวัดสุรินทร์ โดยคณะครุศาสตร์ ร่วมกับสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการภายใต้โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-6 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมช้างเผือก ชั้น 3 อาคาร 41 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะและคุณลักษณะแห่งวิชาชีพตามมาตรฐานการเรียนรู้ให้แก่ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (การงานอาชีพและคอมพิวเตอร์) โดยการอบรมครั้งนี้ผู้ร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 93 คน [อ่านต่อ..]

102 total views, no views today

ข่าวทั่วไป

ร่วมต้อนรับ พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 63 ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ร่วมต้อนรับ พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรีและในฐานะ กรรมการโครงการ กองทุนการศึกษา ตรวจเยี่ยมโรงเรียน บุคลากรและนักเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาจังหวัดสุรินทร์ พี่น้องประชาชน ที่อยู่ โรงเรียนบ้านหนองคันนา บ้านหนองคันนา อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์   Cr.คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 64 total views, no views today

64 total views, no views today

ข่าวทั่วไป

โครงการปัจฉิมนิเทศ “เตรียมความพร้อมบัณฑิตสู่โลกอาชีพ” คณะครุศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. ดร.นุชจรี บุญเกต รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะครุศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปัจฉิมนิเทศ “เตรียมความพร้อมบัณฑิตสู่โลกอาชีพ” คณะครุศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายหลัก คือ นักศึกษาในสังกัดคณะครุศาสตร์ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 5 และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 4 ประจำปีการศึกษา 2562 โดยวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา เป็นแนวทางในการเตรียมตัวก่อนสมัครงานและประกอบอาชีพ ทั้งในองค์กรภาครัฐและเอกชน และให้ข้อมูลความรู้การศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ร่วมถึงให้นักศึกษาได้เรียนรู้การสร้างบุคลิกภาพที่ดีในการออกไปสมัครงานต่อไป โดยจัดขึ้น ณ ห้องทัณฑวาล์ธิเธียเตอร์ ชั้น [อ่านต่อ..]

105 total views, no views today

ข่าวทั่วไป

การสอบคัดเลือกนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ 2 รอบแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ประจำปีการศึกษา 2563

ภาพบรรยากาศการสอบคัดเลือกนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ 2 รอบแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 18 มกราคม 2563 ณ คณะครุศาสตร์ อาคาร 41 77 total views, no views today

77 total views, no views today

ข่าวทั่วไป

การประชุมคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการศึกษาและสิ่งเรียนรู้ คณะครุศาสตร์ ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1/2563

วันที่ 15 มกราคม 2563 เวลา 15.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการศึกษาและสิ่งเรียนรู้ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมช้างแดง ชั้น 3 อาคาร 41 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 1.คำสั่ง คณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการศึกษาและสิ่งเรียนรู้ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประจำปี 2562 2.การมอบทุนการศึกษาโครงการกองทุนสนับสนุนการศึกษาและสิ่งเรียนรู้ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ [อ่านต่อ..]

201 total views, no views today

ข่าวทั่วไป

การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 13/2562

วันที่ 27 ธันวาคม 2562  เวลา 11.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมมัตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 13/2562 ณ ห้องประชุมช้างแดง ชั้น 3 อาคาร 41 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้ 1.การเตรียมการจัดงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พ.ศ.2563 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 2.การอนุมัติผลการเรียน ระดับปริญญาตรี ประจำภาคเรียนที่ 1/2562 ครั้งที่ 5   287 total views, no [อ่านต่อ..]

287 total views, no views today