ข่าวทั่วไป

การประชุมฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู รายวิชาการฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2 (ทดลองสอน) และรายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 ครั้งที่ 1/2562

วันที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 14.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในการประชุมฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู รายวิชาการฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2 (ทดลองสอน) และรายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมช้างแดง ชั้น 3 อาคาร 41 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 1.พิจารณาวิธีการฝึกรายวิชาการฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2 (ทดลองสอน) 2.พิจารณารายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2   147 total views, [อ่านต่อ..]

147 total views, 4 views today

ข่าวทั่วไป

ธนาคารกรุงเทพ สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์เข้ามอบทุนการศึกษา โครงการกองทุนสนับสนุนการศึกษาและสิ่งเรียนรู้ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประจำปี 2562 : กิจกรรม EDU RUN 2019 “รันนิ่ง วิ่งเพื่อน้อง”

วันนี้ (8/10/2562) เวลา 09.30 น.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์ พร้อมอาจารย์ ดร.ณีน์นรา ดีสม รองคณบดีคณะครุศาสตร์ฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ และบุคลากรคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ นำนางสาว จิตรา ป้องกัน ผู้จัดการธนาตารกรุงเทพสาขา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ และบุคลากร เข้ามอบทุนการศึกษา จำนวน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) ตามที่ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ได้กำหนดจัดโครงการกองทุนสนับสนุนการศึกษาและสิ่งเรียนรู้ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประจำปี 2562 : กิจกรรม [อ่านต่อ..]

137 total views, 3 views today

ข่าวทั่วไป

การประชุมคณะกรรมการคุรุศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ครั้งที่ 3/2562

วันที่ 3 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนก โตสุรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการคุรุศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ครั้งที่ 3/2562   โดยมีระเบียบวาระการประชุมเรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 4 ปี) จัดขึ้น ณ ห้องประชุมช้างแดง ชั้น 3 อาคาร 41   107 total views, 2 views today

107 total views, 2 views today

ข่าวทั่วไป

การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 8/2562

วันที่ 2 ตุลาคม 2562 เวลา 13.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 8/2562 ณ ห้องรับรองวิทยากร ชั้น 3 อาคาร 41 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้ 1.รายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของคณะครุศาสตร์ 2.รายงานการประชุมครั้งที่ 7/2562 3.การแก้ไขผลการเรียน 4.(ร่าง)การจัดสรรงบประมาณ ประจำงบประมาณ พ.ศ.2563 ของคณะครุศาสตร์ 5.สรุปผลการประเมินและทิศทางการพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562 6.อนุมัติผลการเรียน [อ่านต่อ..]

140 total views, 1 views today

ข่าวทั่วไป

“ร้อยรัก รวมใจ สานสายใย มุทิตาแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๒ “

วันที่ 26 กันยายน 2562 คณะครุศาสตร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์ คณาจารย์และบุคลากร ร่วมงาน “ ร้อยรัก รวมใจ สานสายใย มุทิตาแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562 ” ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โดยคณะครุศาสต์ มีอาจารย์ผู้เกษียณอายุราชการ๓ท่าน ๑ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนิต ศรีประดิษฐ์ ๒.ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุกัญญา ศรีเมืองธน ๓.ดร.เดชกุล มัทวานุกูล เพื่อระลึกถึงคุณูปการของผู้เกษียณอายุราชการที่ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความวิริยะอุตสาหะ และตั้งมั่นอยู่ในความซื่อสัตย์ สุจริต รวมถึงให้การยกย่องเชิดชู [อ่านต่อ..]

130 total views, 1 views today

ข่าวทั่วไป

การประชุมคณะกรรมการจัดทำกรอบมาตรฐานการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพครู

วันที่ 25 กันยายน 2562 เวลา 14.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณครุศาสตร์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการจัดทำกรอบมาตรฐานการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพครู หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรอุตสาหกรรมบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี) โดยวาระสำคัญเพื่อปรึกษาหารือการดำเนินงานฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียนและรายวิชาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา จัดขึ้น ณ ห้องประชุมช้างแดง ชั้น 3 อาคาร 41 140 total views, no views today

140 total views, no views today

ข่าวทั่วไป

โครงการเผยแพร่ความรู้การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม สืบสานประเพณีแซนโฎนตา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

วันที่ 23 กันยายน 2561 เวลา 10.49 น. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จัดโครงการเผยแพร่ความรู้การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม สืบสานประเพณีแซนโฎนตา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โดยคณะผู้บริหาร คณบดี  คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมนำเครื่องเซ่นไหว้มากราบไหว้บรรพบุรุษ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ และวิญญาณที่อยู่ในพื้นที่ของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โดยมีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ประเพณีแซนโฎนตา ให้แก่อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาที่สนใจ 2. เพื่อร่วมอนุรักษ์ประเพณีดั้งเดิมเป็นการปลูกจิตสำนึกให้มีความรัก ความสามัคคี และแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ ถ่ายภาพ:ชูสกุล เกษฎา 177 total [อ่านต่อ..]

177 total views, no views today

ข่าวทั่วไป

การรายงานตัวเพื่อแจ้งความจำนงในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประจำปีการศึกษา 2559-2560

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประชาสัมพันธ์ ขั้นตอนการรายงานตัวเพื่อแจ้งความจำนงในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประจำปีการศึกษา 2559-2560 โดยบัณฑิตทุกท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อ และเข้าระบบเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนการรายงานตัวผ่านทางเว็ปไซต์ http://bundit.srru.ac.th/ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Facebook กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ หรือ โทร. 044-041542 (หมายเหตุ : กำหนดการฝึกซ้อม และกำหนดการในวันรับจริง ทางมหาวิทยาลัยจะแจ้งให้ท่านทราบในภายหลังจากที่ได้รับทราบข้อมูลจากทางส่วนกลางแล้ว) 211 total views, no views today

211 total views, no views today