ข่าวทั่วไป

การประชุมอาจารย์นิเทศก์ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 4 ปี และ 5 ปี ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 เวลา 15.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์ ได้จัดประชุมอาจารย์นิเทศก์ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 4 ปี และ 5 ปี ประจำปีการศึกษา 2562  ชี้แจงกระบวนการให้คำปรึกษา คำแนะนำ ตลอดจนการนิเทศติดตามให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่คุรุสภากำหนด ซึ่งเป็นบทบาทที่สำคัญยิ่งต่อผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติการสอนของนักศึกษา จัดขึ้น ณ ห้องประชุมช้างเผือก ชั้น 3 อาคาร 41         [อ่านต่อ..]

80 total views, no views today

ข่าวทั่วไป

โครงการถอดบทเรียนและจัดทำสื่อรูปแบบการดำเนินงานสร้างภูมิคุ้มกัน

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 สาขาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จัดโครงการถอดบทเรียนและจัดทำสื่อรูปแบบการดำเนินงานสร้างภูมิคุ้มกัน ณ ห้องประชุมช้างกระ ชั้น 3 อาคาร 41 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะครูผู้สอนครูผู้ดูแลเด็ก ในระดับปฐมวัย ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ทักษะ EF ให้กับครูในพื้นที่ แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการออกแบบกิจกรรมต่างๆ ให้เหมาะสมกับเด็กและสอดคล้องกับสภาพแวดล้อม โดยใช้อุปกรณ์ที่มีอยู่ในพื้นที่ร่วมกันจัดทำแผนการสอนให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็กปฐมวัยในช่วง 2 ถึง 6 ปี เนื่องจากเด็กปฐมวัยเป็นช่วงที่ มีการพัฒนาการทางสมองของมนุษย์ ให้ทำหน้าที่ต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีสมองเป็นส่วนสำคัญในการสั่งการให้ร่างกายตอบสนองต่อการพัฒนาการทุกด้านของเด็ก โดยการสนับสนุนสื่อเพื่อพัฒนาทักษะทางสมองให้กับครูปฐมวัย คือชุดนิทาน “อ่านอุ่นรัก” ชุดการเล่น “เล่นล้อมรัก” [อ่านต่อ..]

107 total views, no views today

ข่าวทั่วไป

โครงการปฐมนิเทศเตรียมการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู รายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2

วันที่ 30 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. ดร.นุชจรี บุญเกต รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะครุศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปฐมนิเทศเตรียมการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู รายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 (ค.บ.5ปี) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 นักศึกษาเข้าร่วมโครงการทั้งหมดจำนวน 940 คน จาก 18 หลักสูตร ณ ห้องประชุมช้างเผือก ชั้น 3 อาคาร 41 โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการ 1.เพื่อสร้างความเข้าใจแนวทางการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูขั้นการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 ให้กับนักศึกษา [อ่านต่อ..]

129 total views, no views today

ข่าวทั่วไป

โครงการพัฒนาครูคืนถิ่นให้มีสมรรถนะการจัดการเรียนรู้สู่การยกระดับคุณภาพการศึกษา ในปีบรรจุ 2561 รอบที่ 1

วันที่ 26-27 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญเลี้ยง ทุมทอง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาครูคืนถิ่นให้มีสมรรถนะการจัดการเรียนรู้สู่การยกระดับคุณภาพการศึกษา ในปีบรรจุ 2561 รอบที่ 1 จัดขึ้น ณ ห้องประชุมช้างเผือก ชั้น 3 อาคาร 41 โดยมีวัตถุประสงค์ 1.เพื่อพัฒนาครูผู้ช่วยในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในการออกแบบการจัดการเรียนรู้แบบ CLIL+PBL+CBL เป็นห้องเรียนที่มีคุณภาพให้แก่ผู้เรียน 2.เพื่อพัฒนาการเป็นโค้ชและผู้อำนวยความสะดวกการจัดการเรียนรู้ให้แก่คณาจารย์และผู้ที่เกี่ยวข้อง(ในด้านที่มีความเชี่ยวชาญ) 3.เพื่อพัฒนาบุคลากรของคณาจารย์ในการทำงานร่วมกับเครือข่ายในมิติการเรียนรู้และอื่นๆที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสม 77 total views, no views today

77 total views, no views today

ข่าวทั่วไป

ขบวนแห่องค์กฐินสามัคคีและพิธีสมโภชน์องค์กฐิน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

วันที่ 25 ตุลาคม 2562 เวลา 14.00 น. ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ตั้งขบวนแห่องค์กฐินสามัคคีจากโนงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เคลื่อนไปยังหอประชุมใหญ่ และร่วมพิธีสมโภชน์องค์กฐินใหญ่ โดยกำหนดจัดงานทอดกฐินสามัคคี ณ  วัดบรมสุข หมู่ที่ 7 ตำบลราม อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ในวันที่ 26 ตุลาคม 2562 นี้ เพื่อส่งเสริมให้คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา ได้ร่วมทำบุญและเกิดความศรัทธาในประพุทธศาสนาพร้อมทั้งสืบทอดประเพณีการทอดกฐินซึ่งเป็นประเพณีที่สำคัญทางพระพุทธศาสนาให้คงสืบไปนั้น 162 total views, no views today

162 total views, no views today

ข่าวทั่วไป

พิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องใน “วันปิยมหาราช”

วันที่ 23 ตุลาคม 2562 บุคคลกรคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องใน “วันปิยมหาราช” และทำบุญตักบาตร เพื่อถวายพระราชกุศล และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ที่มณฑลพิธีหน้าศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ 117 total views, no views today

117 total views, no views today

ข่าวทั่วไป

โครงการสัมมนาผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

วันที่ 23 ตุลาคม 2562 เวลา 08.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562  และงานนิทรรศการแสดงผลงานจากการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา โดยมีจุดประสงค์ในการจัดโครงการ เพื่อนำเสนอผลงานและนิทรรศการการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในด้านความรู้  ด้านการปฏิบัติงาน  และด้านการปฏิบัติตน ของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างข้อมูลการฝึกประสบการณ์ของโรงเรียน งานหน้าที่ครูผู้สอน งานบริหารโรงเรียนและงานหน้าที่ครูผู้สอนของนักศึกษา ในรูปแบบของการสัมมนา จัดขึ้น ณ ห้องประชุมช้างกระ ชั้น 3 อาคาร 41   [อ่านต่อ..]

114 total views, no views today

ข่าวทั่วไป

โครงการนำเสนอผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.5ปี) ชั้นปีที่ 5

วันที่ 19 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. อาจารย์ณีน์นรา ดีสม รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ คณะครุศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 สำหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 5  วัตถุประสงค์ในการจัดโครงการมีดังนี้ 1.เพื่อนำเสนอผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในด้านความรู้ ด้านการปฏิบัติงาน และด้านการปฏิบัติตน ของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ในระหว่างการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ปัญหา อุปสรรค และความคิดเห็น ที่มีต่อการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ในระหว่างการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา จัดขึ้น ณ ห้องประชุมช้างเผือก [อ่านต่อ..]

77 total views, no views today