ข่าวทั่วไป

กำหนดการฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ระหว่างวันที่ 11 – 14 ตุลาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์กำหนดการฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ระหว่างวันที่ 11 – 14 ตุลาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ (ดังเอกสารที่แนบมา) บัณฑิตสามารถดาวน์โหลดหนังสือแจ้งกำหนดการฝึกซ้อมได้ที่ https://bit.ly/3l4Js80 . ดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำร้องขอยกเลิกการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรได้ที่ https://bit.ly/3nne8TJ . ตรวจสอบรายชื่อบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2559-2560 ได้ที่ http://bundit.srru.ac.th/ . ตรวจสอบการแต่งกายในวันเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ได้ที่ https://bit.ly/30AQERB . สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองพัฒนานักศึกษา ม.รภ.สร. โทร. 0 4471 0047 ต่อ 1000, [อ่านต่อ..]

773 total views, no views today

ข่าวทั่วไป

กำหนดการฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี จะเสด็จฯ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2559 – 2560 ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร ระหว่างวันที่ 15 – 20 ตุลาคม 2563 เวลา 16.00 น. และ 19.00 น. ตามลำดับ โดยบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์กำหนดเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในวันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม 2563 เวลา 16.00 น. [อ่านต่อ..]

377 total views, no views today

ข่าวทั่วไป

กิจกรรม “น้อมวันทา กตัญญุตา บูชาพระคุณครู ประจำปีการศึกษา 2563” สาขาการประถมศึกษา

วันที่ 3 กันยายน 2563 เวลา 13.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในกิจกรรม “น้อมวันทา กตัญญุตา บูชาพระคุณครู ประจำปีการศึกษา 2563” สาขาการประถมศึกษา ณ ห้องประชุมช้างเผือก ชั้น 3อาคาร 41 โดยมีอาจารย์ประจำสาขาวิชาและกลุ่มหลักสูตรและการสอนเข้าร่วมเป็นเกียรติในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ 1.แสดงความคารวะและแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทิตาต่อครู-อาจารย์ 2.ได้สืบสานประเพณีไทยอันดีงาม และเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคมและนักศึกษารุ่นหลัง 3,184 total views, no views today

3,184 total views, no views today

ข่าวทั่วไป

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนานิสิตนักศึกษาครูในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2562 ชั้นปีที่ 4 รหัส 59

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนานิสิตนักศึกษาครูในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2562 ชั้นปีที่ 4 รหัส 59 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ คณะครุศาสตร์ได้รับมอบหมายจากสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาให้ดำเนินโครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนานิสิตนักศึกษาครูในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นเพื่อพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ดูแล ติดตาม และสร้างแรงบันดาลใจ และเพื่อสร้างรูปแบบการผลิตครูที่เป็นอัตลักษณ์ของตนเองโดยใช้วิจัยเป็นฐาน และความร่วมมือกับชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้แก่นิสิตนักศึกษาครูชั้นปีที่ 4   212 total views, no views today

212 total views, no views today

ข่าวงานประกันคุณภาพ

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

วันที่ 19-20 สิงหาคม 2563 การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 1,036 total views, no views today

1,036 total views, no views today

ข่าวทั่วไป

ไหว้ครู-สู่ขวัญ ชาวพลศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ 20 สิงหาคม 2563 นักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา ได้จัดกิจกรรม ไหว้ครู-สู่ขวัญ ชาวพลศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563   76 total views, no views today

76 total views, no views today

ข่าวทั่วไป

แจ้งปฏิทินการปรับปรุงห้องปฏิบัติการระบบ Data Center (ฉบับแก้ไข) ระยะที่ 5 ถึงสิ้นสุดโครงการ

ตามที่ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ (ศูนย์คอมพิวเตอร์) ได้ประชาสัมพันธ์ปฏิทินการปรับปรุงห้องปฏิบัติการระบบเครือข่าย Data Center ระยะที่ 4-6 โดยกำหนดกิจกรรมระยะที่ 6 ในวันที่ 20 สิงหาคม 2563 นั้น เนื่องจาก มีความจำเป็นต้องขยายระยะเวลาในการดำเนินการ เพื่อทดสอบการทำงานของระบบให้เต็มประสิทธิภาพ จึงขอประชาสัมพันธ์ปฏิทินการปรับปรุงห้องปฏิบัติการระบบเครือข่าย Data Center (ฉบับแก้ไข) ระยะที่ 5 ถึงสิ้นสุดโครงการ ดังนี้ ระยะที่ 5 วันที่ 19 สิงหาคม 2563 ทีมช่างโครงการปรับปรุงระบบเข้าเตรียมสถานที่ (ไม่มีผลกระทบต่อการให้บริการอินเทอร์เน็ต) วันที่ [อ่านต่อ..]

323 total views, 1 views today

ข่าวทั่วไป

แจ้งปฏิทินการปรับปรุงห้องปฏิบัติการระบบ Data Center ระยะที่ 4-6

แจ้งปฏิทินการปรับปรุงห้องปฏิบัติการระบบ Data Center ระยะที่ 4-6 ที่ส่งผลกระทบต่อการใช้งานเครื่อข่ายอินเทอร์เน็ต ดังนี้ ระยะที่ 4 ระหว่างวันที่ 5-18 สิงหาคม 2563 ไม่สามารถให้บริการระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็นระยะ ระหว่างเวลา 17.00-21.00 น. ระยะที่ 5 ระหว่างวันที่ 19 สิงหาคม 2563 ไม่สามารถใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็นระยะ ระหว่างเวลา 16.30-18.30 น. ระยะที่ 6 ระหว่างวันที่ 20 สิงหาคม 2563 ไม่สามารถใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็นระยะ ระเว่างเวลา [อ่านต่อ..]

883 total views, no views today