ประกาศ

ประกาศ ก.บ.ม. ที่ 6/2562 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการลา ผู้มีอำนาจอนุญาตหให้ลา และการได้ค่าจ้างและเงินประจำตำแหน่งในระหว่างลา ของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2562

ประกาศ ก.บ.ม. ที่ 6/2562 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการลา ผู้มีอำนาจอนุญาตหให้ลา และการได้ค่าจ้างและเงินประจำตำแหน่งในระหว่างลา ของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2562 40 total views, no views today

40 total views, no views today

ประกาศ