ประชุมคณะอนุกรรมการคุรุศึกษา ครั้งที่ 4/2561

วันที่ 11 ธันวาคม 2561 เวลา 13.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัมพาพรรณ พงศ์ผลาดิสัย รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการคุรุศึกษา ครั้งที่ 4/2561 โดยมีการหารือเรื่องการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตทุกสาขาวิชาของมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีรูปแบบการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาที่ใกล้เคียงกัน ร่วมกันจัดการศึกษาเพื่อการผลิตครูที่มีคุณภาพมากขึ้น ณ ห้องประชุมช้างแดง ชั้น 3 อาคาร 41

1,161 total views, 1 views today

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*