การประชุมคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 7 /2561

วันที่ 28 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 7 /2561 ณ ห้องประชุมช้างแดง ชั้น 3 อาคาร 41
โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
1.คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ที่1006/2561 เรื่อง แต่งตั้งผู้แทนคณาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์
2.การขอเปลี่ยนอาจารย์ประจำหลักสูตร ของสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
3.การขอรับทุนอุดหนุนจากกองทุนพัฒนาบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ของ อ.สุพัตรา คำสุข อาจารย์ประจำหลักสูตรและการสอน
4.การขออนุญาตศึกษาต่อระดับปริญญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา (นอกเวลาราชการ) ของ อ.ปิยณัฐ ศรีชะตา อาจารย์ประจำสาขาวิชาพลศึกษา

1,048 total views, 1 views today

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*