การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 1/2562

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมช้างแดง ชั้น 3 อาคาร 41
โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
1.การขอความอนุเคราะห์ส่งผลการเรียน จากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
2.ประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
3.ขอเชิญเข้าร่วม “โครงการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะเพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย”
4.ผลการพิจารณาทุนสนับสนุนการทำวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ คณะครุศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และการขอเบิกจ่ายงบประมาณ
5.การอนุมัติผลการเรียน ระดับปริญญาตรี
6.การขอแก้ไขผลการเรียน

313 total views, 1 views today

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*