ประชุมคณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานมหาวิทยาลัย (สายผู้สอน)

วันที่ 22 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ดร.นุชจรี บุญเกต รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะครุศาสตร์ รักษาการแทนคณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในที่ประชุมคณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานมหาวิทยาลัย (สายผู้สอน) ณ ห้องประชุมช้างแดง ชั้น 3 อาคาร 41
โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
1.ประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานมหาวิทยาลัย สานสอนรอบการประเมินที่ 1 (1 ตุลาคม2561-31 มีนาคม 2562) ประจำงบประมาณ 2562

143 total views, 1 views today

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*