ปฐมนิเทศเตรียมการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู รายวิชา การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

วันที่ 29 เมษายน 2562 (คณะครุศาสตร์) ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูดำเนินการจัด โครงการปฐมนิเทศเตรียมการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู รายวิชา การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. เพื่อสร้างความเข้าใจในแนวทางการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ให้กับนักศึกษา ในด้านความรู้ ด้านการปฏิบัติงาน และด้านการปฏิบัติตนในสถานศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐานที่คุรุสภากำหนด 2. เพื่อให้นักศึกษาได้ทราบแนวทางในการรับการนิเทศและติดตามผลการปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานที่คุรุสภากำหนด  – ประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ โดย คณบดีคณะครุศาสตร์ (ผศ.ดร.อุไร จันทมัตตุการ) ในหัวข้อ “ภาพลักษณ์นักศึกษาครูที่ดี” (ผศ.ดร.อุไร จันทมัตตุการ) -บรรยายพิเศษในหัวข้อ “เทคนิคการเลือกหัวข้อวิจัย” โดย (ผศ.ดร.บุญเลี้ยง ทุมทอง) รองคณบดีฝ่ายวิชาการ-บรรยายแลกเปลี่ยนหัวข้อ “อยู่เป็น ฝึกสอนอย่างไรให้มีความสุขตลอดปีการศึกษา” โดยครูเดวิช ไสโพธิ์-ณ ห้องประชุมช้างเผือก อาคาร 41 ชั้น 3

144 total views, 1 views today

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*