โครงการวิจัยและพัฒนากระบวนการผลิตและพัฒนาครูโดยบูรณาการแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา

วันที่ 9-10 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. อาจารย์ณีน์นรา ดีสม รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ คณะครุศาสตร์เป็นะธานในพิธีเปิด โครงการวิจัยและพัฒนากระบวนการผลิตและพัฒนาครูโดยบูรณาการแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา เพื่อศึกษาผลการใช้กระบวนการผลิตและพัฒนาครูโดยบูรณาการแนวคิดจิตตปัญญา โดยมีนักศึกษาชั้นปีที่ 5 เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ จัดขึ้น ณ ห้องช้างกระ ชั้น 3 อาคาร 41 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

241 total views, 2 views today

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*