ประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานพัฒนาเครื่องมือแบบรายงานการวิจัย โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ ด้านการอ่าน การเขียนและการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานพัฒนาเครื่องมือแบบรายงานการวิจัย โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ ด้านการอ่าน การเขียนและการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ. ห้องประชุมช้างแดง ชั้น 3 อาคาร 41 คณะครุศาสตร์ เพื่อให้การดำเนินการโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล

170 total views, 1 views today

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*