โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้

วันที่ 8- 9 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมเกียรติ ดุลสัมพันธ์ มาเป็นวิทยากรในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ผู้รับผิดชอยหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร ดำเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามหลักการวัดและประเมินผลและตามมาตรฐานที่กำหนดและเป็นไปตามการประกันคุณภาพในระดับหลักสูตร โดยจัดขึ้น ณ ห้องประชุมช้างเผือก ชั้น 3 อาคาร 41

536 total views, 2 views today

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*